iNDIVIDUELLA SAMTAL

Jag kan både hjälpa dig som har behov av utveckling, nya perspektiv på livet och dig som har svårare problem – kanske depression, utmattningssymtom eller olika former av ångesttillstånd. I kortare eller längre kontakter arbetar vi tillsammans för att du ska kunna få symtomlindring, tillgång till din känslomässiga potential och därigenom uppleva att livet blir lättare att hantera och mer meningsfullt. Samtalen kan genomföras vid personligt möte, telefon eller videosamtal.

Strukturerad samtalsbehandling - Coaching

I en kortare kontakt, som har mycket inslag av ”coaching”, kan du få stöd i att hantera ett mer avgränsat problem – kanske finna en ny riktning i livet eller ta ett eller flera viktiga beslut. Det kan exempelvis handla om problem på arbetsplatsen eller i en relation. I coachande kontakter sätter vi fokus på positiva krafter och styrkor. Att reflektera kring problem och utvecklingsmöjligheter tillsammans med en psykolog ger ofta nya perspektiv och en trygghet som gynnar ditt psykiska välmående.

Krissamtal – kristerapi

Olika slags kriser ingår i alla människors liv. Ibland kan det finnas ett behov att sörja eller reflektera kring det svåra tillsammans med en utomstående professionell för att få kraft att gå vidare. Sorg eller en traumatisk händelse kan dröja sig kvar länge i tankar och känslor och kan väcka minnen från tidigare svåra situationer. För att undanröja hinder för en naturlig sorgebearbetning och förebygga psykisk ohälsa är ofta krissamtal en god behandlingsmetod där man försöker tillvarata varje uns av klientens självläkande kraft. 

Psykoterapi

Jag har erfarenhet av att arbeta med lidande och oro vid t ex stress, sorg, utmattningstillstånd, depression och kronisk smärta. Det kan ta tid att hitta tillbaka till livslust och glädje. Men även svåra tillstånd kan vända med erkända psykoterapeutiska metoder. Vid en mer djupgående känslomässig smärta går det inte att ”rycka upp sig” snabbt på egen hand. En trygg psykoterapeutisk relation är en stor hjälp för att få tillbaka tilltron till sig själv och få nya perspektiv på hur man vill leva sitt liv.

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en effektiv metod för att hjälpa människor att åstadkomma livsstilsförändringar inom områden som t ex otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor, överkonsumtion av alkohol eller tobak. Det kan i sin tur medföra att en rad fysiologiska riskfaktorer som bland annat förhöjt BMI, förhöjt blodtryck och högt kolesterol kan vara modifierbara via MI-baserad rådgivning. Behöver du hjälp att gå ner i vikt, bli mer fysiskt aktiv eller sluta röka eller dricka? Boka in MI-rådgivning så ökar vi tillsammans dina förutsättningar att lyckas.