top of page
Psychology Session

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteenden som inte är välfungerande och därför kan leda till psykisk ohälsa. Det sätt som begreppet beteende används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas här olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Inom KBT ligger tonvikten på detta samspel mellan individen och omgivningen och det huvudsakliga fokuset ligger på nuet och på framtiden snarare än på det förflutna.


KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångest-sjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid t ex missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömn-problem, tinnitus och flera andra tillstånd.

bottom of page